Хүний нөөцийн үзүүлэлт

Нэр Огноо
Хавсралт
1 ГССҮТөвийн 2019 онд эмчлэх эрхийн зөвшөөрөл нь дуусах эмч нарын жагсаалт 2019.02.02 Үзэх
2 Хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө 2019.02.02 Үзэх
3 Хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөны журам 2019.02.02 Үзэх
4 ГССҮТөвийн ерөнхий захирлын стратеги төлөвлөгөө батлах тухай 64/А тоот тушаал 2018.06.18 Үзэх
5 ГССҮТөвийн ерөнхий захирлын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний журам батлах тухай 116А/ тоот тушаал 2018.06.18 Үзэх
6 Байгууллагын ажилтнуудын баримтлах харилцааны ёс зүйн зарчим 2018.05.31 Үзэх
7 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2018.05.31 Үзэх
8 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны дүрэм 2018.05.31 Үзэх
9 ГССҮТөвийн 2018 онд эмчлэх эрхийн зөвшөөрөл нь дуусах эмч нарын жагсаалт 2018.02.22 Үзэх
10 Хүний нөөцийн стратеги, хэрэгжилт, журам 2018.01.23 Үзэх
11 Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2018.01.23 Үзэх
12 Хүний нөөц, хөгжлийн албаны 2017 оны ажлын тайлан 2018.01.23 Үзэх