Хүний нөөцийн үзүүлэлт

Нэр Огноо
Хавсралт
1 ГССҮТөвийн ерөнхий захирлын стратеги төлөвлөгөө батлах тухай 64/А тоот тушаал 2018.06.18 Үзэх
2 ГССҮТөвийн ерөнхий захирлын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний журам батлах тухай 116А/ тоот тушаал 2018.06.18 Үзэх
3 Байгууллагын ажилтнуудын баримтлах харилцааны ёс зүйн зарчим 2018.05.31 Үзэх
4 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2018.05.31 Үзэх
5 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны дүрэм 2018.05.31 Үзэх
6 ГССҮТөвийн 2018 онд эмчлэх эрхийн зөвшөөрөл нь дуусах эмч нарын жагсаалт 2018.02.22 Үзэх
7 Хүний нөөцийн стратеги, хэрэгжилт, журам 2018.01.23 Үзэх
8 Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2018.01.23 Үзэх
9 Хүний нөөц, хөгжлийн албаны 2017 оны ажлын тайлан 2018.01.23 Үзэх