Ил тод байдал
Нүүр хуудас / Шилэн данс / Бусад / Ил тод байдал

Ил тод байдал

Нэр Тайлант хугацаа Тайлан оруулсан огноо
Хавсралт
1 Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт /Сар бүр/ 2018.02.01 2018.02.01
2 Бонд, Зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр /тухай бүр/ 2017.08.03 2017.08.03
3 Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан /Бүтэн жилээр/ 2017.08.03 2017.08.03
4 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8,9 дүгээр зүйлд заасан мэдээлэл /Тухай бүр/ 2017.08.03 2017.08.03
5 Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн /Тухай бүр/ 2017.08.03 2017.08.03
6 Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт /Тухай бүр/ 2017.08.03 2017.08.03
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр