Нүүр хуудас / Хууль эрх зүй / Ерөнхий захирлын тушаал

Ерөнхий захирлын тушаал

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хавсралт
1 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 178А 2016.07.05 Үзэх
2 ГССҮТөвийн ажилтанд чөлөө олгох журам 1-р хавсралт, ГССҮТөвд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, санлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам 2-р хавсралт, ГССҮТөвийн цахим хуудас ажиллуулах журам 3-р хавсралт 176А 2016.07.01 Үзэх
3 Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээний жагсалт 1-р хавсралт, Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам 2-р хавсралт А228 2016.06.15 Үзэх
4 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өношийн хамааралтай бүлгийн болон хувь хүний төлөх хамтын төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт 168A 2016.06.07 Үзэх
5 Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын дүрэм 90/А 2016.04.18 Үзэх
6 Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс томилох тухай 98А 2016.04.18 Үзэх
7 Үнэлгээ хороо байгуулах 282А 2015.12.03 Үзэх