Гүйцэтгэлийн KRI

Нэр Тайлант хугацаа Тайлан оруулсан огноо
Хавсралт
1 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2018 оны 4 сар 2018.04.02 2018.05.03 Үзэх
2 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2018 оны 3 сар 2018.03.03 2018.04.03 Үзэх
3 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2018 оны 2 сар 2018.02.03 2018.03.02 Үзэх
4 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2018 оны 1 сар 2018.01.01 2018.02.03 Үзэх
5 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 12 сар 2017.12.01 2018.01.02 Үзэх
6 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 12 сар 2017.12.01 2018.01.03 Үзэх
7 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 11 сар 2017.11.01 2017.12.01 Үзэх
8 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 10 сар 2017.10.01 2017.11.01 Үзэх
9 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 9 сар 2017.09.01 2017.10.04 Үзэх
10 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 8 сар 2017.08.01 2017.09.02 Үзэх
11 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 7 сар 2017.07.01 2017.08.01 Үзэх
12 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 6 сар 2017.06.01 2017.07.04 Үзэх
13 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 5 сар 2017.05.01 2017.06.04 Үзэх
14 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 4 сар 2017.04.01 2017.05.01 Үзэх
15 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 3 сар 2017.03.02 2017.04.02 Үзэх
16 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2 сар 2017.02.01 2017.03.01 Үзэх
17 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 1 сар 2017.01.01 2017.02.03 Үзэх