Гүйцэтгэлийн KRI

Нэр Тайлант хугацаа Тайлан оруулсан огноо
Хавсралт
1 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2018 оны 6 сар 2018.06.01 2018.06.30 Үзэх
2 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2018 оны 5 сар 2018.05.01 2018.05.31 Үзэх
3 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2018 оны 4 сар 2018.04.02 2018.05.03 Үзэх
4 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2018 оны 3 сар 2018.03.03 2018.04.03 Үзэх
5 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2018 оны 2 сар 2018.02.03 2018.03.02 Үзэх
6 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2018 оны 1 сар 2018.01.01 2018.02.03 Үзэх
7 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 12 сар 2017.12.01 2018.01.02 Үзэх
8 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 12 сар 2017.12.01 2018.01.03 Үзэх
9 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 11 сар 2017.11.01 2017.12.01 Үзэх
10 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 10 сар 2017.10.01 2017.11.01 Үзэх
11 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 9 сар 2017.09.01 2017.10.04 Үзэх
12 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 8 сар 2017.08.01 2017.09.02 Үзэх
13 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 7 сар 2017.07.01 2017.08.01 Үзэх
14 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 6 сар 2017.06.01 2017.07.04 Үзэх
15 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 5 сар 2017.05.01 2017.06.04 Үзэх
16 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 4 сар 2017.04.01 2017.05.01 Үзэх
17 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 3 сар 2017.03.02 2017.04.02 Үзэх
18 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2 сар 2017.02.01 2017.03.01 Үзэх
19 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 1 сар 2017.01.01 2017.02.03 Үзэх