Байгууллагын төлөвлөгөө

Нэр Огноо
Хавсралт
1 ГССҮТ-ийн Авлигын эсрэг ажлын төлөвлөгөө 2017-2020 2019.02.28 Үзэх
2 ГССҮТөвийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017.10.30 Үзэх
3 ГССҮТөвийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017.10.30 Үзэх
4 ГССҮТөвийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Үзэх